Weź udział w konkursie "Jednooki Kruk!

Z okazji premiery książki "Jednooki Kruk" zapraszamy do konkursu z nagrodami nawiązującymi do czasów, kiedy wikingowie budzili postrach w Europie.

REGULAMIN KONKURSU JEDNOOKI KRUK

 &1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu (określanym jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Ireneusz Godawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ireneusz Godawa Wydawnictwo Szara Godzina, ul. Henryka Dulęby 7, 40-833 Katowice, NIP: 6341942657, REGON: 277480063

oraz

Patrycjusz Godawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Szara Godzina Patrycjusz Godawa, ul. Henryka Dulęby 7, 40-833 Katowice, NIP: 6342885625, REGON: 366401617,

działający jako wspólnicy spółki cywilnej Wydawnictwo Szara Godzina Ireneusz Godawa Patrycjusz Godawa spółka cywilna z siedzibą w Katowicach, ul. Henryka Dulęby 7, 40-833 Katowice,  NIP: 9542735748, REGON: 242834887 (określanych jako „Organizator”),

 1. Niniejszy regulamin (określany jako „Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestnikó Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, oferowany przez podmiot Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ani z nim związany.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.
 5. Organizator oświadcza, iż jako jedyny organizator Konkursu jest uprawniony do składania wszelkich oświadczeń oraz wyłonienia zwycięzców i doręczenia nagród w związku z organizacją Konkursu.

 &2

CEL I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie sześciu zwycięzców Konkursu (określanych jako „Laureaci”), którzy podczas trwania Konkursu udzielą poprawnych i najbardziej ciekawych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz przyznanie każdemu z nich jednej z nagród określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (określane jako „Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”), które spełnią łącznie następujące warunki:
  • posiadają konto na portalu Facebook zarejestrowane na podstawie własnych i prawdziwych danych osobowych Uczestnika;
  • udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe w czasie trwania Konkursu w komentarzu do Postu Konkursowego.
 4. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o akceptacji postanowień Regulaminu.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione lub współpracujące z Organizatorem.
 6. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że nie spełnia on lub udzielona przez niego odpowiedź wymogów Regulaminu lub regulaminu portalu Facebook albo w przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że dana odpowiedź konkursowa narusza, obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich.
 7. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Laureata, powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 &3

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs będzie przeprowadzony na portalu Facebook, na oficjalnym funpage’u Organizatora dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/WydawnictwoSzaraGodzina
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 3.09.2021 r. o godz. 10:00 i będzie trwać do dnia 9.09.2021 r. do godz. 17:00.
 3. W chwili rozpoczęcia Konkursu Organizator opublikuje na fanpage’u, o którym mowa w ust. 1, post zawierający pytanie konkursowe (określany jako „Post Konkursowy”).
 4. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, powinien nie później niż do godziny 16:59 dnia 9.09.2021 r. udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe, wysyłając ją w formie komentarza do Postu Konkursowego.
 5. Nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa (określana jako „Komisja Konkursowa”) składająca się z przedstawiciela Organizatora, autora książki „Jednooki Kruk” oraz po jednym przedstawicielu z patronów książki, tj.: Krakowskiej Szkoły Fechtunku, Bractwa Wojowników KRUKI, TYR Hird oraz Stowarzyszenia Drengowie znad Górnej Odry. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół z listą wszystkich Laureatów oraz przyznanych im nagród.
 6. Spośród odpowiedzi zakwalifikowanych do Konkursu, zostanie wybranych sześć odpowiedzi, które w ocenie Komisji Konkursowej będą poprawne i najbardziej ciekawe. Autorzy tych odpowiedzi stają się laureatami konkursu (określanymi jako „Laureaci”) oraz uzyskują prawo do jednej z nagród, określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu - w zależności od zajętego w Konkursie miejsca.
 7. Decyzje w przedmiocie wyboru Laureatów podejmowane są przez Komisję Konkursową.
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 września 2021 r. do godz. 19.00 w poście na funpage’u Organizatora https://www.facebook.com/WydawnictwoSzaraGodzina. Organizator, ogłaszając wyniki, poda wyłonionych Laureatów oraz miejsca, które zajęli w Konkursie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród w przypadku nadesłania mniejszej ilości odpowiedzi konkursowych, niż ilość przewidzianych w Konkursie nagród.
 10. W przypadku wygrania nagrody, Laureat zobowiązany jest do prawidłowego (kompletne i czytelne) wypełnienia formularza zgłoszeniowego dołączonego do niniejszego Regulaminu i przesłanie go do Organizatora na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 16.09.2021 r., zawierającego dane osobowe Uczestnika Konkursu: imię, nazwisko oraz adres, pod który Organizator ma dostarczyć nagrodę; numer telefonu kontaktowego; datę i podpis Uczestnika.

 &4

NAGRODY

       1. Nagrodami w Konkursie są:

 • frankijski toporek do rzucania zwany Franciszką z Pracowni Kowalstwa Artystycznego - Kamil Krywult o wartości 150 zł - za zajęcie I miejsca w Konkursie,
 • torba z epoki wikingów od Aldis' workshop-Early Medieval Clothe o wartości 160 zł - za zajęcie II miejsca w Konkursie,
 • karnet na 12 zajęć w Krakowska Szkoła Fechtunku o wartości 160 zł - za zajęcie III miejsca w Konkursie,
 • zawieszka srebrna Młot Thora z pracowni Kram u Astrid o wartości 60 zł - za zajęcie IV miejsca w Konkursie,
 • książka "Jednooki Kruk" pióra Svena Georgsona o wartości 36,90 zł - za zajęcie V miejsca w Konkursie,
 • książka "Jednooki Kruk" pióra Svena Georgsona o wartości 36,90 zł - za zajęcie VI miejsca w Konkursie.
 1. Jednemu Laureatowi przysługuje tylko jedna nagroda.
 2. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.
 3. O wygranej nagrodzie laureat Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora w poście na funpage’u Organizator https://www.facebook.com/WydawnictwoSzaraGodzina.
 4. Organizator doręczy Laureatowi, za pośrednictwem firmy kurierskiej, nagrodę na wskazany przez Laureata w formularzu, o którym mowa w 3 ust. 10, adres.
 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem Konkursu lub nie przesłania przez niego prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie wskazanym w § 3 ust. 10, Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody Laureatowi.
 6. Laureat Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o szczegółach dotyczących wysyłki nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.
 7. Laureat, który nie będzie mógł skorzystać z nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie będzie miał prawa do żądania wypłaty równowartości nagrody.
 8. Wartość wygranej w Konkursie, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.), jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

 &5.

DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody:
  • Uczestnicy Konkursu podają nazwę konta Uczestnika na portalu Facebook;
  • Laureaci Konkursu podają dane osobowe niezbędne do wydania nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział przekazanie nagrody.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu - w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej jako „Rozporządzenie”);
  • w zakresie i celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jeśli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą –np. w celu obsługi postępowania reklamacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane:
  • organizacja i przebieg Konkursu: dane uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, związanych z Konkursem;
  • dane zwycięzcy będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa;
  • inne dane uzyskane na podstawie zgody wyrażonej przez uczestnika: do czasu cofnięcia zgody;
  • rozpoznanie reklamacji: przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osoby zgłaszającej reklamację.
 5. Administrator ma prawo powierzyć dane osobowe uczestników Konkursu do przetwarzania podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu jedynie w celach niezbędnych do jego realizacji, w szczególności na potrzeby przekazania Nagrody oraz ogłoszenia wyników Konkursu.
 6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie przewidzianym prawem. Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Oświadczenia w tym zakresie należy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia tj. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza przepisy prawa.
 9. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przetwarzane przez Administratora poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 11. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub współpracownicy Organizatora Konkursu, organy podatkowe, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora Konkursu usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne lub zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT.

 &6

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Reklamacje powinny wskazywać dane Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz wskazanie jej przyczyn.
 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji (w zależności od drogi jaką złożył reklamację) listem poleconym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Reklamacje rozpatruje Organizator.
 4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 &7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie www.szaragodzina.pl, a także w siedzibie Organizatora.
 2. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
 3. Do regulaminu załączono: formularz danych osobowych.
Wydawnictwo Szara Godzina 2017 | Designed By mappo.pl
We use cookies
Szanowny Użytkowniku, informujemy, że serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies są niezbędne do możliwości korzystania ze serwisu.